DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA GIẢI ĐUA KIDDEE SPEEDY CUP 2023

Thời gian: 7h - 12h ngày 18/06/2023
Địa điểm: Nhà thi đấu trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. [ Xem bản đồ ]

TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH

+ Danh sách thí sinh nhóm 2: Ngày sinh từ 19/06/2020 đến 18/06/2021
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Lấy
May mắn 1 Loại 2A Nhất, Nhì, Ba vào chung kết
2 Loại 2A
3 Loại 2A
4 Loại 2A
5 Loại 2B
6 Loại 2B
7 Loại 2B
8 Loại 2B
Cách chọn bán kết, chung kết & Top Girl
+ Danh sách thí sinh nhóm 3: Ngày sinh từ 19/06/2019 đến 18/06/2020
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Lấy
May mắn 01 1 Loại 3A Nhất, Nhì, Ba vào bán kết
2 Loại 3A
3 Loại 3A
4 Loại 3A
5 Loại 3A
6 Loại 3A
7 Loại 3B
BẢNG STT Họ & Tên Con Lấy
May mắn 02 1 Loại 3B Nhất, Nhì, Ba vào bán kết
2 Loại 3B
3 Loại 3B
4 Loại 3B
5 Loại 3B
6 Loại 3C
7 Loại 3C
BẢNG STT Họ & Tên Con Lấy
May mắn 03 1 Loại 3C Nhất, Nhì, Ba vào bán kết
2 Loại 3C
3 Loại 3C
4 Loại 3D
5 Loại 3D
6 Loại 3D
7 Loại 3D
8 Loại 3D
Cách chọn bán kết, chung kết & Top Girl
+ Danh sách thí sinh nhóm 4: Ngày sinh từ 19/06/2018 đến 18/06/2019
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Lấy
May mắn 01 1 Loại 4A Nhất, Nhì, Ba vào bán kết
2 Loại 4A
3 Loại 4A
4 Loại 4A
5 Loại 4A
6 Loại 4A
BẢNG STT Họ & Tên Con Lấy
May mắn 02 1 Loại 4B Nhất, Nhì, Ba vào bán kết
2 Loại 4B
3 Loại 4B
4 Loại 4B
5 Loại 4B
6 Loại 4B
Cách chọn bán kết, chung kết & Top Girl
+ Danh sách thí sinh nhóm 5: Ngày sinh từ 18/06/2017 đến 18/06/2018
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh Lấy
BẢNG STT Họ & Tên Con Lấy
May mắn 1 Loại 5A Nhất, Nhì, Ba vào bán kết
2 Loại 5A
3 Loại 5A
4 Loại 5A
5 Loại 5A
6 Loại 5A
BẢNG STT Họ & Tên Con Lấy
May mắn 1 Loại 5B Nhất, Nhì, Ba vào bán kết
2 Loại 5B
3 Loại 5B
4 Loại 5B
5 Loại 5B
6 Loại 5B
Cách chọn bán kết, chung kết & Top Girl
+ Danh sách thí sinh nội dung Open Class
BẢNG STT Họ & Tên Con Biệt danh SBD Ngày sinh